Přejít na obsah
Ochrana osobních informací

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI CREDIT“) Vám tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi Vámi (v pozici klienta) a společností PROFI CREDIT, jakožto Poskytovatelem úvěru (dále též jen „Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li uzavřena). Tento dokument zároveň obsahuje znění Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste oprávněn společnosti PROFI CREDIT a dalším níže uvedeným správcům udělit. Toto zpracování Vašich osobních údajů podléhá podmínkám stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též jen „Nařízení“ a v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále též jen „Zákon“).

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:
Není-li níže uvedeno výslovně jinak, je správcem osobních údajů společnost:
PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, adresa pro doručování: nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice
IČ: 618 60 069, DIČ: CZ 699005848, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892, Telefonní číslo: 800 166 000, E-mail: proficredit@proficredit.cz, Internetové stránky: www.proficredit.cz.
Při zpracování osobních údajů evidovavých v registrech SOLUS (viz níže) je vedle společnosti PROFI CREDIT správcem osobních údajů SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ 69346925, se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha, internetové stránky www.solus.cz, e-mail info@solus.cz, telefon 222 368 708
Při zpracování osobních údajů v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací (viz níže) je vedle společnosti PROFI CREDIT správcem osobních údajů společnost CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 71236384, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, internetové stránky www.cncb.cz, e-mail klient@crif.com, telefon 844 111 777

2. Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:
Společnost PROFI CREDIT ustanovila funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit s Vašimi dotazy, připomínkami či stížnosti ve věci zpracování Vašich osobních údajů, a to na e-mail dpo@proficredit.cz, případně využít adresu pro doručování: PROFI CREDIT Czech, a.s., nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice, k rukám DPO.

3.  Účely zpracování osobních údajů ze strany společnosti PROFI CREDIT, právní základ pro zpracování, a oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f), Nařízení, kategorie dotčených osobních údajů:

Společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše osobní údaje za následujícími účely a na níže uvedeném právním základě:

Účel 1: Zpracování údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností PROFI CREDIT založeného Smlouvou.
Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění Smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na Vaší žádost (tedy i bez Vašeho souhlasu).

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je v tomto směru smluvním požadavkem (tj. požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy). Poskytnutí Vašich osobních údajů není z tohoto důvodu povinné. Pokud se rozhodnete o uzavření Smlouvy nepožádat, nejste povinen žádné osobní údaje poskytnout (k uzavření Smlouvy nejste povinen). Pokud se však rozhodnete společnost PROFI CREDIT požádat o uzavření Smlouvy, jste povinen společnosti PROFI CREDIT Vaše osobní údaje za tímto účelem poskytnout. Společnost PROFI CREDIT není ochotna bez poskytnutí těchto Vašich

Vaše osobní údaje budou takto uloženy a zpracovávány v případě uzavření smlouvy po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších deseti (10) let následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy (při stanovení této 10leté lhůty se vychází z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících z uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy a s tím související povinnosti společnosti PROFI CREDIT prokázat, že splnila svoji zákonnou povinnost posoudit Vaší úvěruschopnost). V případě neuzavření Smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti takto uloženy a zpracovávány po dobu deseti (10) let od zamítnutí Vaší žádosti o uzavření Smlouvy (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zamítnutí Vaší žádosti o uzavření Smlouvy).

Účel 2: Zpracování údajů za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy vedení případných nalézacích, exekučních či jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou.
Právním základem pro  zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti PROFI CREDIT či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (tedy i bez Vašeho souhlasu). Oprávněným zájmem společnosti PROFI CREDIT zde je vymožení  pohledávky ze Smlouvy či s touto Smlouvou související za Vaší osobou, obrana společnosti PROFI CREDIT před případnými nároky vůči společnosti PROFI CREDIT uplatňovanými z Vaší strany či ze strany třetích osob souvisejících se Smlouvou, a dále aby společnost PROFI CREDIT Czech a.s. byla schopna ve správních a obdobných řízeních prokázat, že splnila veškeré své zákonné povinnosti související s procesem vyřizování žádosti o poskytnutí úvěru – zejména ve vztahu k příslušným dozorovým orgánům (to tedy platí i u žádostí o úvěr, u kterých úvěr nebyl poskytnut). Jedná se zejména o povinnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., v platném znění (povinnost poskytnout klientovi předsmluvní informace, povinnost provést před uzavřením smlouvy posouzení úvěruschopnosti klienta), povinnosti dle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (zejména povinnost provést před uzavřením smlouvy identifikaci klienta a povinnost provést před uzavřením smlouvy kontrolu klienta).

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je v tomto směru smluvním požadavkem (tj. požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy). Poskytnutí Vašich osobních údajů není z tohoto důvodu povinné. Pokud se rozhodnete o uzavření Smlouvy nepožádat, nejste povinen žádné osobní údaje poskytnout (k uzavření Smlouvy nejste povinen). Pokud se však rozhodnete společnost PROFI CREDIT požádat o uzavření Smlouvy, jste povinen společnosti PROFI CREDIT Vaše osobní údaje za tímto účelem poskytnout. Společnost PROFI CREDIT není ochotna bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít.

Vaše osobní budou takto uloženy a zpracovávány v případě uzavření smlouvy po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších deseti (10) let následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy (při stanovení této 10leté lhůty se vychází z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících z uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy a s tím související povinnosti společnosti PROFI CREDIT prokázat, že splnila svoji zákonnou povinnost posoudit Vaší úvěruschopnost). V případě neuzavření Smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti takto uloženy a zpracovávány po dobu deseti (10) let od zamítnutí Vaší žádosti o uzavření Smlouvy (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zamítnutí Vaší žádosti o uzavření Smlouvy).

Účel 3: Zpracování údajů za účelem plnění povinností dle zákona o spotřebitelském úvěru (toto zpracování je nezbytné pro plnění uvedených zákonných povinností společnosti PROFI CREDIT)
Společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti společnosti PROFI CREDIT provést podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, před uzavřením Smlouvy posouzení Vaší úvěruschopnosti. Dále společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění své povinnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru pořizovat dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění povinností stanovených tímto zákonem. Společnost PROFI CREDIT je tedy za tímto účelem oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu. Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost PROFI CREDIT vztahuje.

V rámci posouzení Vaší úvěruschopnosti je společnost PROFI CREDIT oprávněna provést ověření získaných údajů a dokladů o Vaší osobě týkající se Vaší úvěruschopnosti z veřejně přístupných zdrojů (zejména insolvenční rejstřík vedený podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, seznam neplatných dokladů vedený Ministerstvem vnitra České republiky, evidence exekucí vedená Exekutorskou komorou České republiky), a dále u Vašeho zaměstnavatele (u Vašeho zaměstnavatele je společnost PROFI CREDIT oprávněna ověřit, zda údaje týkající se Vašeho zaměstnání a příjmů, které sdělíte společnosti PROFI CREDIT za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti, jsou pravdivé a správné). Společnost PROFI CREDIT je v rámci tohoto účelu oprávněna Vámi poskytnuté osobní údaje rovněž sdružovat, evidovat a zpracovávat i společně s dalšími osobními údaji o Vaší osobě získanými z těchto dalších zdrojů, a dále s obecnými údaji týkající se adresy Vašeho bydliště získanými na základě provádění tzv. geoscoringu prováděného společností GEOAPPLY s.r.o., se sídlem Hornoměcholupská 690/150, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ: 03477258, konkrétně s následujícími údaji: pravděpodobnost vzniku dluhu, pravděpodobnost splacení dluhu, segment lokality a shoda adresy se sídlem obecního nebo městského úřadu.

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je zákonným požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy. Společnost PROFI CREDIT není ochotna a dokonce ani oprávněna bez poskytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. Pokud se rozhodnete o uzavření Smlouvy nepožádat, nejste povinen žádné osobní údaje poskytnout (k uzavření Smlouvy nejste povinen).

Vaše osobní údaje budou takto uloženy a zpracovávány v případě uzavření smlouvy po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších deseti (10) let následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy (při stanovení této 10leté lhůty se vychází z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících z uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy a s tím související povinnosti společnosti PROFI CREDIT prokázat, že splnila svoji zákonnou povinnost posoudit Vaší úvěruschopnost). V případě neuzavření Smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti takto uloženy a zpracovávány po dobu deseti (10) let od zamítnutí Vaší žádosti o uzavření Smlouvy (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zamítnutí Vaší žádosti o uzavření Smlouvy).

V souvislosti s posuzováním úvěruschopnosti Vaší osoby dochází ve vztahu k Vaší osobě ze strany společnosti PROFI CREDIT k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Při posuzování úvěruschopnosti je do okamžiku analýzy Vámi dodaných dokumentů rozhodování společnosti PROFI CREDIT založeno výhradně na automatizovaném zpracování (profilování), a k zamítnutí Vaší žádosti o poskytnutí úvěru tak v této fázi může dojít výhradně na základě tohoto automatizovaného zpracování (profilování), jehož výsledkem je vyhodnocení odhadu Vaší ekonomické situace, spolehlivosti při splácení a chování zabraňujícího splacení. Toto rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování se neopírá o zvláštní kategorie osobních údajů. Popsané automatizované rozhodování, včetně profilování je nezbytné pro uzavření Smlouvy. Společnost PROFI CREDIT provádí v této souvislosti vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, a to včetně práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí. Veškerá tato práva tak můžete v této věci vůči společnosti PROFI CREDIT uplatňovat. Další obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti, jsou trvale přístupny na internetových stránkách společnosti PROFI CREDIT www.proficredit.cz. Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je zákonným požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy (společnost PROFI CREDIT tyto Vaše osobní údaje zpracovává za účelem plnění své zákonné povinnosti provést před poskytnutím úvěru posouzení Vaší úvěruschopnosti). Společnost PROFI CREDIT není ochotna bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. Pokud se rozhodnete o uzavření Smlouvy nepožádat, nejste povinen žádné osobní údaje za tímto účelem poskytnout (k uzavření Smlouvy nejste povinen).

Za účelem plnění své povinnosti pořizovat dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru je společnost PROFI CREDIT, jakožto poskytovatel spotřebitelského úvěru, povinna uchovávat zejména: a) smlouvy o spotřebitelském úvěru, b) dokumenty nebo jiné záznamy týkající se posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, včetně údajů o spotřebiteli, které poskytovatel poskytl do databáze podle § 88 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru, c) dokumenty nebo jiné záznamy týkající se poskytování, změny nebo zániku spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, d) záznamy z jiné komunikace mezi poskytovatelem a spotřebitelem dokládající vznik,změnu nebo zánik spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, a je-li z této komunikace zřejmá totožnost spotřebitele, a e) dokumenty nebo jiné záznamy uvedené v písmenech c) a d), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Záznam komunikace se spotřebitelem se pořizuje písemně nebo jiným průkazným způsobem a obsahuje datum komunikace, dostatečnou identifikaci stran komunikace a obsah komunikace.

Vaše osobní budou takto uloženy a zpracovávány v případě uzavření smlouvy po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších deseti (10) let následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy (při stanovení této 10leté lhůty se vychází z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících z uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy a s tím související povinnosti společnosti PROFI CREDIT prokázat, že splnila svoji zákonnou povinnost posoudit Vaší úvěruschopnost). V případě neuzavření Smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti takto uloženy a zpracovávány po dobu deseti (10) let od zamítnutí Vaší žádosti o uzavření Smlouvy (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zamítnutí Vaší žádosti o uzavření Smlouvy).

Za shora uvedenými účely č. 1, 2 a 3 společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti, apod.),
 • údaje o tom, zda mezi Vámi a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy,
 • údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany,
 • údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou,
 • další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu, údaje uvedené v bankovním výpisu z Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy,
 • rodné číslo – zpracování rodného čísla je nezbytné pro vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy (účel č. 2) a pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. ze Smlouvy, zejména za účelem zjištění a posouzení Vaší úvěruschopnosti a plnění dalších povinností dle zákona o spotřebitelském úvěru (účel č. 3). Společnost PROFI CREDIT je oprávněna takto zpracovávat údaj o Vašem rodném čísle i bez Vašeho souhlasu, a to na základě ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

Za účelem zjištění a posouzení Vaší úvěruschopnosti a plnění dalších povinností dle zákona o spotřebitelském úvěru (účel č. 3) společnost PROFI CREDIT uchovává i osobní údaje třetích osob, pokud je to nezbytné k prokázání Vašeho nároku na sociální dávky (například údaje o Vašich dětech, manželovi/manželce, členech domácnosti), a to v rozsahu příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště dotčené třetí osoby.

Účel 4: Zpracování osobních údajů v registrech SOLUS (toto zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti společnosti PROFI CREDIT posoudit Vaši úvěruschopnost)
Společnost PROFI CREDIT plní svoji zákonnou povinnost posoudit Vaši úvěruschopnost podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, i na základě údajů získaných z registrů sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu Vaší osoby a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci Vašeho podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Do registru se takto mohou zapojit podnikatelé, kterým vůči spotřebitelům vznikají pohledávky z úvěrů nebo jiné pohledávky na dlouhodobé nebo opětovné plnění. Účelem je ochrana práv a právem chráněných zájmů podnikatelů zapojených do registru (tj. v daném případě společnosti PROFI CREDIT) a spotřebitelů.

Společnost PROFI CREDIT se takto účastní registrů provozovaných ze strany SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je:

(i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších osobních údajů o Vaší osobě, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ,

(iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech dle Nařízení v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na internetových stránkách společnosti PROFI CREDIT www. proficredit.cz, a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

Údaje získané z registru jsou podnikatelé zapojení do registrů oprávněni použít výhradně k předcházení podvodnému jednání a k posouzení schopnosti a ochoty Vaší osoby splnit smluvní závazky (posouzení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti). Provozovatel registru i podnikatelé zapojení do registru jsou rovněž oprávněni tvořit modely, které vyhodnocují pravděpodobnost podvodného jednání anebo schopnost a ochotu Vaší osoby splnit smluvní závazky.

V registru lze zpracovávat následující údaje o Vaší osobě:

 1. a) identifikační údaje o Vaší osobě včetně rodného čísla, b) údaje o Vašich finančních závazcích ze smluv mezi Vámi a podnikateli užívajícími registr, včetně údajů o Vašich potenciálních finančních závazcích ze smluv, o kterých jste s daným podnikatelem jednal, ale k jejichž uzavření nedošlo, c) časové určení období, ke kterému se údaje vztahují, d) údaj o podnikateli, který záznam

Při poskytování údajů z registru podnikatelům zapojených do registru se neposkytuje údaj podle shora uvedeného písm. d). Provozovatel, který registr vede, je oprávněn rozsah zpracovávaných a poskytovaných osobních údajů dále omezit. Pokud jsou z registru poskytovány údaje o Vašich dluzích po splatnosti, musí být společně s tímto údajem vždy poskytnut také údaj o tom,

zda byl dluh splněn a kdy ke splnění došlo. Při výměně informací a při zpracování dat v registru jsou podnikatelé zapojení do registru a provozovatelé registru oprávněni používat Vaše rodné číslo, pokud ho daný podnikatel oprávněně získal.

Podnikatel zapojený do registru je oprávněn informaci z registru požadovat v přímé souvislosti s konkrétním obchodním případem. Pokud registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), může do něj společnost PROFI CREDIT a další uživatelé nahlížet jen s Vaším souhlasem. Máte přitom právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o Vaší osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se týkají Vaší osoby, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se Vaší nemohly být zapsány.

Údaje v registru o závazku Vaší osoby mohou být v registru zpracovávány po dobu, po kterou Váš závazek trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení. Pokud Váš závazek zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu. Jestliže nedošlo k uzavření Smlouvy, mohou být údaje zpracovávány v registru nejdéle po dobu 3 měsíců. I po uplynutí lhůt podle tohoto odstavce je daný podnikatel zapojený do registru nebo provozovatel, který registr vede, oprávněn uchovávat anonymizované údaje pro statistické účely a dále uchovávat doklady, které v souvislosti s údaji v registru získal nebo si obstaral, pokud je to potřebné za účelem ochrany jeho práv a právem chráněných zájmů.

Máte právo, za úhradu odůvodněných nákladů, na výpis informací, které jsou o Vaší osobě vedeny v registru. Dále máte právo požadovat po podnikateli zapojeném do registru nebo provozovateli, který registr vede, opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které jsou Vaší osobě v registru vedeny. Podnikatel zapojený do registru nebo provozovatel, který registr vede, je povinen opravit nepřesné nebo nesprávné údaje v registru, dozvěděl-li se o tom, že tyto údaje jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud nebude Vaše žádost o opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které jsou o Vaší osobě v registru vedeny, vyřešena bezprostředně, daný podnikatel nebo provozovatel, který registr vede, údaje dotčené Vaší žádostí do jejího vyřešení blokuje.

Pokud jsou údaje vedené v registru předmětem sporu mezi příslušným podnikatelem zapojeným do registru a Vaší osobou, přičemž o takovém sporu je vedeno soudní, správní nebo rozhodčí řízení, v němž nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé, nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, je daný podnikatel nebo provozovatel, který registr vede, povinen tuto skutečnost na Vaší žádost v registru poznamenat.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (tedy i bez Vašeho souhlasu). Společnost PROFI CREDIT takto plní svojí zákonnou povinnost provést před uzavřením Smlouvy posouzení úvěruschopnosti Vaší osoby. Právním základem pro zpracování rodného čísla je i zákonné zmocnění pro zpracování rodného čísla, pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo předcházení vzniku nesplácených pohledávek stanovené v ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění. Dále je právním základem pro popsané zpracování Vašich osobních údajů i ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (tedy i bez Vašeho souhlasu). Účelem je ochrana práv a právem chráněných zájmů podnikatelů zapojených do registru, tedy i společnosti PROFI CREDIT (chráněná práva a oprávněné zájmy spočívající v tom, že úvěr bude poskytován pouze osobám, u kterých byla prověřena jejich úvěruschopnost a u kterých tedy existuje nižší riziko, že úvěr nebude splacen), jakož i ochrana práv a právem chráněných zájmů spotřebitelů.

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT a SOLUS za tímto účelem je zákonným požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy (společnost PROFI CREDIT tyto Vaše osobní údaje zpracovává za účelem plnění své povinnosti posoudit před poskytnutím úvěru úvěruschopnost Vaší osoby). Společnost PROFI CREDIT není ochotna bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. Pokud se rozhodnete o uzavření Smlouvy nepožádat, nejste povinen žádné osobní údaje poskytnout (k uzavření Smlouvy nejste povinen).

Účel 5: Zpracování osobních údajů v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací (toto zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti společnosti PROFI CREDIT posoudit Vaši úvěruschopnost)
V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, za účelem plnění zákonné povinnosti společnosti PROFI CREDIT posoudit Vaši úvěruschopnost podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

V souvislosti s naší účastí na NRKI o Vás zpracováváme, do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje:

 • identifikační osobní údaje, včetně rodného čísla;
 • údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
 • údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
 • údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
 • údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
 • údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste nám sdělil, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu, včetně údajů o dokladu klienta.

Zpracovávané informace (údaje) zpřístupňuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. ve formě úvěrových zpráv na základě jejich žádosti věřitelským subjektům, které využívají služeb NRKI, a to výlučně za účelem vzájemného informování věřitelských subjektů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů.

CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. dále poskytuje nebo může poskytovat věřitelským subjektům, které využívají NRKI:

 • score, což je syntetická hodnota vypovídající o vyhodnocení informací (údajů) o klientech obsažených vždy v příslušné úvěrové zprávě, které uživatelé rovněž využívají pro účely vyhodnocování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky jejich klientů; score je poskytováno v rámci úvěrových zpráv i v rámci souhrnných statistických zpráv;
 • zprávu o ověření dokladu klienta či údajů uvedených na dokladu klienta, která je součástí ověření důvěryhodnosti klienta i v souvislosti se zákonem č. 253/2008 , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a je vyhotovena mj. za použití veřejných databází a NRKI; zpráva o ověření dokladu klienta či údajů uvedených na dokladu klienta je poskytována buď samostatně, nebo v rámci úvěrových zpráv;
 • informace (údaje) ve formě souhrnných statistických zpráv o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce portfolií klientů v rámci příslušného produktového trhu; takové souhrnné statistické zprávy představují souhrnné a anonymní informace, které nelze žádným způsobem spojit s jakýmkoli identifikovaným nebo identifikovatelným subjektem údajů, a mohou být zpřístupněny také příslušnému orgánu dohledu v rámci jeho dohledové a kontrolní činnosti v souladu s platnými právními předpisy.
 • informace ve vztahu ke klientům, ohledně kterých věřitelský subjekt, který o informace žádá, postoupí či postoupil pohledávky ze smlouvy

Zpracovávané údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům,(c) zákonné zmocnění pro zpracování rodného čísla, pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo předcházení vzniku nesplácených pohledávek stanovené v ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění (d) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či majitele klientů. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům,(c) zákonné zmocnění pro zpracování rodného čísla, pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo předcházení vzniku nesplácených pohledávek stanovené v ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění (d) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či majitele klientů.

Údaje obsažené v NRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány v případě uzavření smlouvy po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších čtyř (4) let následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy. V případě neuzavření Smlouvy jsou Vaše údaje uchovávány po dobu šesti (6) měsíců ode dne podání žádosti klienta o uzavření Smlouvy Údaje obsažené v BRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány v případě uzavření smlouvy po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších čtyř (4) let následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy. V případě neuzavření Smlouvy jsou Vaše údaje uchovávány po dobu jednoho (1) roku ode dne podání Vaší žádosti o uzavření Smlouvy

Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou dále uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací), které se nachází zde: www.proficredit.cz/o-profi-credit/clenstvi-v-asociacich.

Účel 6: Zpracování údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost PROFI CREDIT vztahuje (tedy i bez Vašeho souhlasu).

Společnost PROFI CREDIT je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinnou osobou podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále též jen „ZAML“). Společnost PROFI CREDIT je tak povinna provést v souladu se ZAML Vaší identifikaci a kontrolu a plnit další povinnosti stanovené ZAML. V rámci Vaší identifikace je společnost PROFI CREDIT povinna mj. získat následující Vaše údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jste-li podnikající fyzickou osobu, též obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo.

Při uzavírání Smlouvy, která není uzavírána výlučně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku jste povinen společnosti PROFI CREDIT mj. předložit svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti), ze kterého společnost PROFI CREDIT zaznamená Vaše identifikační údaje a ze kterého zaznamená i druh a číslo průkazu totožnosti.
Při uzavírání Smlouvy, která je uzavírána výlučně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, jste společnosti PROFI CREDIT povinen zaslat kopii Vašeho průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit Vaše identifikační údaje, a dále dokladu potvrzujícího existenci účtu vedeného na Vaše jméno u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území státu Evropského hospodářského prostoru, a to za účelem provedení Vaší identifikace dle ZAML.  Společnost PROFI CREDIT je dále oprávněna kopii Vašeho průkazu totožnosti a jednoho dalšího podpůrného dokladu pořizovat a uchovávat, a to i kdykoli v době trvání obchodního vztahu založeného Smlouvou nebo při dalších obchodech s Vaší osobou, a to za účelem plnění své povinnosti dle ZAML kontrolovat platnost a úplnost Vašich identifikačních údajů a informací získaných v rámci Vaší kontroly a zaznamenávat jejich změny.

Společnost PROFI CREDIT je v souladu se ZAML povinna uchovávat po dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo od ukončení obchodního vztahu s Vaší osobou (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý společnosti PROFI CREDIT):

a) identifikační a další údaje získané v rámci identifikace klienta nebo na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků,

b) kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány,

c) údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta,

d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta,

e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích souvisejících s těmito kroky,

f) záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním oznámení o podezřelém obchodu,

g) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta podle § 13a ZAML a

h) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka.

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je zákonným požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy. Společnost PROFI CREDIT není ochotna, a dokonce ani oprávněna bez poskytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. Pokud se rozhodnete o uzavření Smlouvy nepožádat, nejste povinen žádné osobní údaje poskytnout (k uzavření Smlouvy nejste povinen).

Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace je společnost PROFI CREDIT uchovávat nejméně 10 let po uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý společnosti PROFI CREDIT). Po tuto dobu budou tedy Vaše osobní údaje za tímto účelem uloženy.

Účel 7: Zpracování údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT dle daňových a účetních předpisů.
Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost PROFI CREDIT vztahuje (tedy i bez Vašeho souhlasu).

Společnost PROFI CREDIT je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinna plnit veškeré své povinnosti vyplývající z daňových a účetních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Při plnění těchto svých povinností bude společnost PROFI CREDIT zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména pak Vaše identifikační údaje, údaje o uzavřené Smlouvě a stavu jejího plnění a veškeré Vaše další osobní údaje obsažené ve Smlouvě. Takto je společnost PROFI CREDIT oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu. Podle zákona o účetnictví je společnost PROFI CREDIT povinna uchovávat účetní doklady (tj. i uzavřenou Smlouvu obsahující Vaše osobní údaje) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Po tuto dobu budou tedy Vaše osobní údaje za tímto účelem uloženy.

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je zákonným požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy. Společnost PROFI CREDIT není ochotna a dokonce ani oprávněna bez poskytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. Pokud se rozhodnete o uzavření Smlouvy nepožádat, nejste povinen žádné osobní údaje poskytnout (k uzavření Smlouvy nejste povinen).

4. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu
Na tomto místě uvádíme plné znění souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů, které jste oprávněn(a) udělit. Udělené souhlasy (souhlas) přitom neruší (a to ani částečně) jakékoli souhlasy se zpracováním osobních údajů, které jste případně udělil společnosti PROFI CREDIT v minulosti, a tyto i nadále v plném rozsahu platí.

Souhlas se zveřejňováním osobních údajů
Udělením souhlasu se zveřejňováním Vašich osobních údajů souhlasíte s tím, že pokud bude Smlouva uzavřena a ocitnete se v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého dluhu dle této Smlouvy, je Vám společnost PROFI CREDIT oprávněna zaslat písemnou upomínku ve formě korespondenčního lístku. Upomínka bude zpravidla obsahovat zejména výzvu k zaplacení dlužné částky, identifikační údaje adresáta (zejména jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, rok narození, obchodní firmu, sídlo/místo podnikání, IČ), údaj o existenci dluhu po splatnosti, upozornění na právní důsledky vymáhání a na právní souvislosti spojené s existencí dluhu. Dále souhlasíte s tím, že pokud bude Smlouva uzavřena a ocitnete se v prodlení s úhradou jakéhokoli dluhu dle Smlouvy má společnost PROFI CREDIT v souvislosti s vymáháním svých pohledávek právo zveřejnit osobní údaje o Vaší osobě v rozsahu jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, roku narození, obchodní firmy, sídla, IČ, spolu s údajem o existenci Vašeho dluhu po splatnosti, a to za účelem upozornění Vaší osoby na existenci tohoto dluhu a za účelem kontaktování se s Vámi. Údaje dle předchozí věty budou zveřejněny formou vylepení písemné výzvy společnosti PROFI CREDIT adresované Vaší osobě (dále též jen „Kontaktní výzva“). Kontaktní výzva může být vylepena na jakémkoliv místě, kde se zdržujete, pokud nebudete osobně zastižen v místě jejího vylepení. Kontaktní výzva může být vylepena na Vašich domovních dveřích, na jiné části nemovitosti, kde se zdržujete, nebo na jiný vhodný předmět. Souhlasíte s tím, že kontaktní výzva (včetně osobních údajů v ní uvedených) bude veřejně přístupná a všechny osoby se budou moci v místě jejího vylepení seznámit s jejím obsahem. Tento souhlas se zveřejněním osobních údajů udělujete na dobu trvání závazkového vztahu založeného Smlouvou a na dobu trvání Vašeho prodlení s hrazením jakýchkoliv pohledávek společnosti PROFI CREDIT vyplývajících ze Smlouvy.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů spočívajícím v jejich zveřejnění, tak jak je shora popsáno, je Váš souhlas a ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je smluvním požadavkem a není povinné. Uzavření Smlouvy není podmíněno poskytnutím tohoto Vašeho souhlasu a Vašich osobních údajů.

Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu můžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného společnosti PROFI CREDIT, a to buď v listinné podobě na adresu sídla společnosti PROFI CREDIT, e-mailem na adresu proficredit@proficredit.cz či prostřednictvím zákaznické telefonické linky 469 778 490.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, apod.), rodné číslo, údaje o tom, zda mezi Vámi a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy, údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany, údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou, další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu, údaje uvedené v bankovním výpisu z Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy, pro následující účely:

 • Nabízení produktů a služeb společností PROFI CREDIT. Souhlasíte, aby Vám společnost PROFI CREDIT nabízela cílené produkty a služby, a to na jakékoliv Vaše komunikační adresy, a to prostřednictvím veškerých prostředků komunikace, včetně elektronických prostředků komunikace a včetně zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 , v platném znění.
 • Informování o nabízených produktech a službách nabízených společností PROFI CREDIT či jinými spřízněnými či spolupracujícími osobami, jakož i ke zjišťování Vaší spokojenosti. Seznam spřízněných či spolupracujících osob je uveden zde: proficredit.cz/nabidky. Za tímto účelem je společnost PROFI CREDIT oprávněna předávat Vaše osobní údaje spřízněným a spolupracujícím osobám uvedeným v tomto seznamu.

Tento souhlas udělujete na dobu deseti (10) let ode dne jeho udělení. V případě uzavření Smlouvy dále udělujete tento souhlas na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých závazků z uzavřené Smlouvy. Po tuto dobu budou tedy osobní údaje za tímto účelem uloženy a zpracovávány.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, tak jak je shora popsáno, je Váš souhlas a ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, a ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, podle kterého lze podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je smluvním požadavkem a není povinné. Uzavření Smlouvy není podmíněno poskytnutím tohoto Vašeho souhlasu a Vašich osobních údajů.

Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu můžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného společnosti PROFI CREDIT, a to buď v listinné podobě na adresu pro doručování společnosti PROFI CREDIT, e-mailem na adresu proficredit@proficredit.cz či prostřednictvím zákaznické telefonické linky 469 778 490.

Souhlas se zpracováním elektronického podpisu
Pokud hodláte Smlouvu podepisovat elektronicky, bude společnost PROFI CREDIT zpracovávat v digitální podobě obraz Vašeho podpisu.

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním Vašeho údaje o elektronickém podpisu souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna zpracovávat tento údaj (obraz Vašeho podpisu v digitální podobě), a to pro následující účely:

 • Zpracování za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností PROFI CREDIT založeného Smlouvou.
 • Zpracování za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích, exekučních a jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou, zejména pak za účelem prokázání pravosti Vašeho podpisu na Smlouvě v případě jeho zpochybnění.

Tento souhlas udělujete na dobu deseti (10) let ode dne jeho udělení. V případě uzavření Smlouvy dále udělujete tento souhlas na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých závazků z uzavřené Smlouvy. Při stanovení této 10 leté lhůty se vychází mj. z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících z uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy. Po tuto dobu budou tedy tyto osobní údaje uloženy a zpracovávány.

Právním základem pro zpracování údaje o Vašem elektronickém podpisu je:

 • Váš souhlas
 • ustanovení článku 6 1 písm. a) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • ustanovení článku 6 1 písm. b) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění Smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na Vaší žádost,
 • ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti PROFI CREDIT či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (takto lze údaj o Vašem podpisu v digitální podobě zpracovávat za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, za účelem obrany společnosti PROFI CREDIT proti případným nárokům uplatňovaným z Vaší strany či ze strany třetích osob ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících, včetně vedení případných nalézacích, exekučních, správních a jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou, zejména pak za účelem prokázání pravosti Vašeho podpisu na Smlouvě v případě jeho zpochybnění).

Poskytnutí Vašeho údaje (obraz Vašeho podpisu v digitální podobě) společnosti PROFI CREDIT za těmito účely je v tomto směru smluvním požadavkem (tj. požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy a Vaším požadavkem tuto Smlouvu podepsat elektronicky). Poskytnutí Vašich osobních údajů není z tohoto důvodu povinné. Pokud se rozhodnete o uzavření Smlouvy nepožádat, popřípadě pokud se tuto Smlouvu rozhodnete podepsat klasickým (nikoli elektronickým) podpisem, nejste povinen osobní údaj – obraz Vašeho podpisu v digitální podobě, poskytnout (k uzavření Smlouvy nejste povinen). Pokud se však rozhodnete společnost PROFI CREDIT požádat o uzavření Smlouvy a tuto Smlouvu podepsat elektronicky, jste povinen společnosti PROFI CREDIT tento údaj za shora uvedenými účely poskytnout. Společnost PROFI CREDIT není ochotna bez poskytnutí tohoto Vašeho údaje za těmito účely Smlouvu (podepsanou z Vaší strany elektronicky) s Vaší osobou uzavřít.

Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu můžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného společnosti PROFI CREDIT, a to buď v listinné podobě na adresu pro doručování společnosti PROFI CREDIT, e-mailem na adresu proficredit@proficredit.cz či prostřednictvím zákaznické telefonické linky 469 778 490. I po odvolání tohoto souhlasu je však společnost PROFI CREDIT oprávněna zpracovávat údaj o Vašem podpisu (obraz Vašeho podpisu v digitální podobě) podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění Smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na Vaší žádost, ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti PROFI CREDIT či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (takto lze tento údaj – obraz Vašeho podpisu v digitální podobě, zpracovávat za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, za účelem obrany společnosti PROFI CREDIT proti případným nárokům uplatňovaným z Vaší strany či ze strany třetích osob ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících, včetně vedení případných nalézacích, exekučních, správních a jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou, zejména pak za účelem prokázání pravosti Vašeho podpisu na Smlouvě v případě jeho zpochybnění). Takto budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu deseti (10) let ode dne podpisu Smlouvy z Vaší strany a dále v případě uzavření Smlouvy po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých závazků z uzavřené Smlouvy. Při stanovení této 10 leté lhůty se vychází mj. z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících z uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy. Po tuto dobu budou tyto osobní údaje uloženy a zpracovávány.

 • Souhlas s kopírováním a uchováváním občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti (uplatní se pouze u Smluv, které nejsou uzavírány výlučně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku)

Společnost PROFI CREDIT je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinnou osobou podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále též jen „ZAML“). Společnost PROFI CREDIT je tak povinna provést v souladu se ZAML Vaší identifikaci a kontrolu a plnit další povinnosti stanovené ZAML. V rámci Vaší identifikace je společnost PROFI CREDIT povinna mj. získat Vaše následující údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jste-li podnikající fyzickou osobu, též obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo. Při uzavírání Smlouvy jste povinen společnosti PROFI CREDIT mj. předložit svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti), ze kterého společnost PROFI CREDIT zaznamená Vaše identifikační údaje a ze kterého zaznamená i druh a číslo průkazu totožnosti.

Udělením tohoto souhlasu výslovně souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna provést Vaší identifikaci a zaznamenání Vašich identifikačních údajů tak, že pořídí kopii Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti předloženého za účelem Vaší identifikace a tuto kopii bude v souladu se ZAML uchovávat. Dále souhlasíte s tím, že PROFI CREDIT je oprávněna kopii Vašeho průkazu totožnosti pořizovat a uchovávat i kdykoli v době trvání obchodního vztahu založeného Smlouvou nebo při dalších obchodech s Vaší osobou, a to za účelem plnění své povinnosti dle ZAML kontrolovat platnost a úplnost Vašich identifikačních údajů a informací získaných v rámci Vaší kontroly a zaznamenávat jejich změny. PROFI  CREDIT je přitom dle ZAML povinna uchovávat po dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo od ukončení obchodního vztahu s Vaší osobou (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý společnosti PROFI CREDIT) kopie těchto dokladů předložených k Vaší identifikaci, byly-li pořizovány (tj. kopie Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti). Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace je společnost PROFI CREDIT povinna uchovávat nejméně 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý společnosti PROFI CREDIT). Po tuto dobu budou tedy Vaše osobní údaje za tímto účelem uloženy.

Právním základem pro zpracování tohoto Vašeho údaje – kopie Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti, tak jak je shora popsáno, je Váš souhlas a ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, podle kterých lze kopie občanského průkazu či cestovního dokladu pořizovat pouze s prokazatelným souhlasem občana, kterému byl občanský průkaz či cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT, tj. pořízení kopie Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti, za tímto účelem je smluvním požadavkem a není povinné. Uzavření Smlouvy není podmíněno poskytnutím tohoto Vašeho souhlasu a kopie Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti.

Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu můžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného společnosti PROFI CREDIT, a to buď v listinné podobě na adresu pro doručování společnosti PROFI CREDIT, e-mailem na adresu proficredit@proficredit.cz či prostřednictvím zákaznické telefonické linky 469 778 490. I po případném odvolání tohoto souhlasu je však společnost PROFI CREDIT oprávněna a povinna v nezbytném rozsahu zpracovávat a uchovávat v souladu s ZAML kopie dokladů předložených k Vaší identifikaci, byly-li pořizovány (tj. kopie Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti) a údaje a další doklady popsané v ZAML, tak jak je shora blíže popsáno v rámci informace po zpracování osobních údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Společnost PROFI CREDIT bude Vaše osobní údaje předávat následujícím osobám:

 • Zpracovatelé Vašich osobních údajů, osoby, které společnosti PROFI CREDIT poskytují určité služby, při kterých dochází v rámci shora uvedených účelů ke zpracování osobních údajů. Společnost PROFI CREDIT jako správce Vašich osobních údajů uzavřela s těmito osobami smlouvu o zpracování Vašich osobních údajů s náležitostmi dle nařízení. Konkrétně se jedná zejména o následující kategorie osob:

členové obchodní sítě společnosti PROFI CREDIT a členové inkasní sítě společnosti PROFI CREDIT (seznam členů obchodní a inkasní sítě je uveden zde: www.proficredit.cz/spolupracujici-osoby), osoby poskytující společnosti PROFI CREDIT služby, při jejichž plnění dochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů (například Poskytovatelé služeb Call centra, Poskytovatelé zásilkových služeb, dodavatelé softwaru) – seznam těchto osob je uveden zde: www.proficredit.cz/prijemci.

 • Daňoví, účetní a právní poradci společnosti PROFI CREDIT
 • Soudy, Soudní exekutoři, Exekutorská komora České republiky, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, IČ: 70940517, Rozhodci (pokud je mezi Vámi a společností PROFI CREDIT) uzavřená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze Smlouvy
 • Vaši zaměstnavatelé (za účelem posouzení a ověření Vaší úvěruschopnosti)
 • CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 71236384, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, internetové stránky cncb.cz, e-mail klient@crif.com, telefon 844 111 777, osoby, které pro CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. zpracovávají Vaše osobní údaje, a účastníci registrů vedených CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.
 • SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ 69346925, se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha, internetové stránky solus.cz, e-mail info@solus.cz, telefon 222 368 708, osoby, které pro SOLUS, zájmové sdružení právnických osob zpracovávají Vaše osobní údaje, a účastníci registrů vedených SOLUS, zájmové sdružení právnických osob
 • Věřitelé společnosti PROFI CREDIT (společnost PROFI CREDIT je oprávněn zastavit pohledávky za Vaší osobou vyplývající ze Smlouvy k zajištění svých závazků vůči svým věřitelům). Za tímto účelem je oprávněna předávat těmto věřitelům údaje o takto zastavených pohledávkách za Vaší osobou, včetně Vašich osobních údajů.
 • Nabyvatelé pohledávek za Vaší osobou vyplývajících ze Smlouvy (společnost PROFI CREDIT je oprávněna postoupit pohledávky za Vaší osobou vyplývající ze Smlouvy třetí osobě). Za tímto účelem je oprávněna předávat těmto nabyvatelům pohledávek údaje o takto postoupených pohledávkách, včetně Vašich osobních údajů.
 • zástupcům klienta (a to jak smluvních zástupcům, tak zástupcům ustanoveným na základě rozhodnutí či na základě zákona, zejména opatrovníkům).
 • Příjemci osobních údajů pro marketingové účely (tyto osoby se podílejí na marketingu společnosti PROFI CREDIT a jejích produktů). Seznam těchto příjemců je uveden zde: proficredit.cz/prijemci.
 • Spřízněné a spolupracující osoby, kterým je společnost PROFI CREDIT oprávněna předávat Vaše osobní údaje za účelem informování o jimi nabízených produktech a službách, jakož i ke zjišťování Vaší spokojenosti. Seznam spřízněných či spolupracujících osob je uveden zde: proficredit.cz/nabidky.

6. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí či mezinárodním organizacím.
7.  Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů:
Zpracovávané osobní údaje o Vaší osobě pocházejí z následujících zdrojů:

 • Osobní údaje získané přímo od Vaší osoby (včetně provedení ověření získaných údajů a dokladů o Vaší osobě, a to i u Vašeho zaměstnavatele)
 • Osobní údaje o Vaší osobě získané od třetích osob při uzavření a plnění Smlouvy a při vymáhání pohledávek za Vaší osobou ze Smlouvy (například osobní údaje získané od soudů, soudních exekutorů)
 • Osobní údaje získané z registrů SOLUS, Nebankovní registr klientských informací a Bankovní registr klientských informací, tak jak je shora popsáno
 • Osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, a to zejména osobní údaje o Vaší osobě vedené v insolvenčním rejstříku, obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku a katastru nemovitostí, seznamu neplatných dokladů vedeném Ministerstvem vnitra ČR, evidenci exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR
 • Osobní údaje získané na základě provádění tzv. geoscoringu prováděného společností GEOAPPLY s.r.o., se sídlem Hornoměcholupská 690/150, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ: 03477258

8. Další práva, která (jakožto subjekt údajů) máte na základě Nařízení
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.
 • Máte právo na přístup k osobním údajům, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Máte právo na opravu osobních údajů, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


  • Máte právo na omezení zpracování, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 • Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování subjekt údajů, a to za následujících podmínek:

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 • Máte právo na přenositelnost údajů, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva na přenositelnost údajů není dotčen článek 17 Nařízení. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Máte právo vznést námitku, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:

 1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 2. povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 3. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případech uvedených pod písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Rozhodnutí uvedená v předchozím odstavci se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 Nařízení, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) Nařízení a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

V souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy dochází ve vztahu k Vaší osobě ze strany společnosti PROFI CREDIT k automatizovanému rozhodování, neboť je to nezbytné k uzavření nebo plnění Smlouvy. Podrobnosti o těchto postupech jsou uvedeny shora (viz informace o zpracování Vašich osobních údajů za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti).
 • Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. V oznámení se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) Nařízení. Toto oznámení se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

 1. správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
 2. správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;
 3. vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá ze shora uvedených podmínek, za kterých se oznámení nevyžaduje.
Návrat na obsah