volejte: 737174020
KUFIN - Kubeš finance
Přejít na obsah

roznos letáků

ROZNOS TISKOVIN JE MOŽNÝ POUZE PRO OBLAST MORAVY
Roznos pro ČECHY byl bohužel zrušen
OBJEDNÁVKA DISTRIBUCE TISKOVIN (pouze uvedená sídla OD)


KORESPONDENČNÍ ADRESAKONTAKTNÍ OSOBA (objednavatel)


PARAMETRY ROZNOSU


Tip


Tip
ZÁKLADNÍ CENA ZA ROZNOS LETÁKŮ   0,18 Kč/ks + DPH
Obchodní podmínky
 • Distribuce informačních / propagačních materiálů je službou prováděnou v rámci roznosu zákaznických novin Kaufland
 • V rámci této služby lze podávat zásilky, které nejsou určeny konkrétním adresátům a jejichž obsah není v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a obchodními zájmy společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. V rámci této služby nelze podávat materiály politických stran a hnutí, materiály týkající se pohřebnictví a materiály s personálním obsahem. Za plnění právních předpisů odpovídá zadavatel. Informační / propagační materiály jsou doručeny do schránek domácností, nebo na jiná k tomu určená místa, v lokalitě roznosu zákaznických novin Kaufland v případě, že příjemci nedali zřetelným způsobem najevo, že si to nepřejí.
 • Maximální hmotnost jedné zásilky je 50 g, není-li sjednáno jinak. Rozměr materiálu max. 210 x 300 mm, větší rozměry pak přeloženy na tuto velikost. Minimální počet informačních / propagačních materiálů určených k distribuci v jednom městě je 1000 ks. Všechny informační / propagační materiály podávané jako jedna zakázka musí být shodné hmotnosti a termínu roznášky.
 • Za splnění objednávky, případně smlouvy se považuje, pokud alespoň 90% informačních / propagačních materiálů bylo bezchybně doručeno v jednom distribučním území. Informační/propagační materiály se roznášejí v den distribuce zákaznických novin Kaufland. Způsob balení informačních / propagačních materiálů je závislý od charakteru materiálu. Materiály se hřbetem musí být překládány po 50 ks, materiály bez hřbetu děleny prokladem po 200 ks. Ve všech případech musí být obal přiměřený povaze obsahu, délce a způsobu dopravy. Hmotnost balíků s informačními/ propagačními materiály nesmí přesáhnout 15 kg. Zásilky transportované přes spolupracující tiskárny musí být označeny popiskem kaufland a jmény jednotlivých měst. Cena služby se stanoví dohodou a pokud není sjednáno jinak, je splatná 14 dní po uskutečnění roznosu.
 • Reklamace provedení služby, jsou účinné pouze pokud byly uplatněny do 5 pracovních dnů po lhůtě v níž měla být služba poskytnuta, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace a vycházejí ze společné tandemové kontroly zástupce zadavatele a zástupce společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. Relevantní kontrola distribuce musí být uskutečněna do 3 dní od uskutečnění distribuce.
  Reklamace musí být podána zásadně písemnou formou. Reklamace je prověřena a vypracováno stanovisko do 10 pracovních dní. Částka za oprávněné reklamace bude formou slevy odečtena podavateli při vyúčtování dané distribuce. Pokud již byla za poskytnuté služby vystavena faktura, bude příslušná částka vyúčtována formou dobropisu. Reklamace jsou oprávněné, pokud není splněna kvalita roznášky v rozsahu určeném v bodě 4.
 • Informační/propagační materiály jsou přijímány na základě potvrzené objednávky distribuce informačních / propagačních materiálů na příslušném tiskopisu , nebo uzavřením zvláštní smlouvy. Obsahem smlouvy (objednávky) je ujednání o úpravě informačních / propagačních materiálů při podání, hmotnosti, rozměrech, vymezení skupiny příjemců, sjednaných termínech provedení roznášky, ceně a způsobu její úhrady.
  Přílohu každé smlouvy (objednávky) tvoří jeden výtisk podávaného informačního/propagačního materiálu.
 • Sleva při oprávněné reklamaci kompenzuje veškeré další nároky zadavatele např. ušlý zisk , náklady na tisk letáků apod.
 • Sleva při oprávněné reklamaci bude poskytována takto: - účinnost nižší než 90 % a vyšší nebo rovna 80 % kladných odpovědí – distributor poskytne zadavateli slevu ve výši 10 % z ceny distribuce v předmětném distribučním území, - účinnost nižší než 80 % a vyšší nebo rovna 70 % kladných odpovědí – distributor poskytne zadavateli slevu ve výši 20 % z ceny distribuce v předmětném distribučním území, - účinnost nižší než  70 % a vyšší nebo rovna 60 % kladných odpovědí – distributor poskytne zadavateli slevu ve výši 30 % z ceny distribuce v předmětném distribučním území, - účinnost nižší než od 60 % a vyšší nebo rovna 50 % kladných odpovědí – distributor poskytne zadavateli slevu ve výši 40 % z ceny distribuce v předmětném distribučním území,- účinnost nižší než 50%, sleva bude poskytnuta ve výši 100% z ceny distribuce v předmětném distribučním území.

Návrat na obsah