Přejít na obsah

roznos letáků

ROZNOS TISKOVIN JE MOŽNÝ POUZE PRO OBLAST MORAVY
Roznos pro ČECHY byl bohužel zrušen
OBJEDNÁVKA DISTRIBUCE TISKOVIN (pouze uvedená sídla OD)


KORESPONDENČNÍ ADRESAKONTAKTNÍ OSOBA (objednavatel)

SOUHLAS se zpracováváním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., udělený společnosti KUFIN s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141798 (dále jen KUFIN), IČ 28442458, se sídlem Drobovice 157, 286 01 Čáslav

Já, níže podepsaný/á jsem se seznámil s vysvětlením a poučením o ochraně osobních údajů a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro níže uvedené účely a tímto uděluji souhlas:
se zpracováním osobních údajů dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v rozsahu nutném pro vytvoření objednávky distribuce tiskovin nebo jiné asistence, včetně citlivých údajů, je-li to nezbytné pro uzavření objednávky distribuce tiskovin nebo jiné asistence;
- s nakládáním a využíváním rodného čísla dle z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva a rodných číslech;
- s kopírováním mých dokladů totožnosti, zejména občanského průkazu nebo cestovního dokladu dle z. č.328/1999 Sb., o občanských průkazech a z. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech;
- se zasíláním obchodních sdělení dle z. č. 480/2004 Sb., o některých povinnostech informační společnosti.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů
(včetně nutného zpracování zprostředkovatelem) pro níže uvedené účely:
- posouzení a vytvoření objednávky distribuce tiskovin
- umožnění spol. KUFIN, aby mi nabízela své produkty a služby, popřípadě produkty a služby spolupracujících společností nebo partnerů spol. KUFIN
- společnost KUFIN, může opakovaně zpracovat mé osobní údaje tak, aby mi mohla nabízet produkty a služby, které nejlépe splňují mé potřeby, zájmy a možnosti
- využívání a nakládání s mým rodným číslem pro jednoznačnou identifikaci a přesné a jednoznačné vyhledávání v systémech společnosti KUFIN, a veřejně přístupných systémech,pro komunikaci s fyzickými a právnickými osobami a úřady, pokud je to nezbytné
- využívání kopií mých dokladů totožnosti k jednoznačné vizuální kontrole i opakovaně a k předcházení podvodné činnosti

Doba trvání souhlasu
Pokud nebude obchod nebo smlouva se společnosti KUFIN, případně s partnerem společnosti KUFIN uzavřena, souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu čtyř let ode dne podpisu tohoto souhlasu. Pokud bude uzavřen obchod nebo smlouva se společnosti KUFIN, souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu trvání smluvního vztahu se společnosti KUFIN, případně partnerem společnosti KUFIN, a na dobu dalších čtyř let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené smlouvy, resp. od zániku smlouvy.

Další informace
Souhlasím, aby společnost KUFIN, využívala jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštu,
spojení prostřednictvím internetu, popř. jiných komunikačních kanálů umožňujících přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv, a tímto způsobem mi byly zasílány nabídky, informace ohledně mého vztahu s KUFIN.
Jsem si vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a mohu ho kdykoliv písemně odvolat. Beru na vědomí, že v takovém případě společnost KUFIN nebude mít možnost dále mi poskytovat služby nebo bude možnost poskytování dalších služeb výrazně omezena.

PARAMETRY ROZNOSU


Tip


Tip
ZÁKLADNÍ CENA ZA ROZNOS LETÁKŮ   0,18 Kč/ks + DPH
Obchodní podmínky
 • Distribuce informačních / propagačních materiálů je službou prováděnou v rámci roznosu zákaznických novin Kaufland
 • V rámci této služby lze podávat zásilky, které nejsou určeny konkrétním adresátům a jejichž obsah není v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a obchodními zájmy společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. V rámci této služby nelze podávat materiály politických stran a hnutí, materiály týkající se pohřebnictví a materiály s personálním obsahem. Za plnění právních předpisů odpovídá zadavatel. Informační / propagační materiály jsou doručeny do schránek domácností, nebo na jiná k tomu určená místa, v lokalitě roznosu zákaznických novin Kaufland v případě, že příjemci nedali zřetelným způsobem najevo, že si to nepřejí.
 • Maximální hmotnost jedné zásilky je 50 g, není-li sjednáno jinak. Rozměr materiálu max. 210 x 300 mm, větší rozměry pak přeloženy na tuto velikost. Minimální počet informačních / propagačních materiálů určených k distribuci v jednom městě je 1000 ks. Všechny informační / propagační materiály podávané jako jedna zakázka musí být shodné hmotnosti a termínu roznášky.
 • Za splnění objednávky, případně smlouvy se považuje, pokud alespoň 90% informačních / propagačních materiálů bylo bezchybně doručeno v jednom distribučním území. Informační/propagační materiály se roznášejí v den distribuce zákaznických novin Kaufland. Způsob balení informačních / propagačních materiálů je závislý od charakteru materiálu. Materiály se hřbetem musí být překládány po 50 ks, materiály bez hřbetu děleny prokladem po 200 ks. Ve všech případech musí být obal přiměřený povaze obsahu, délce a způsobu dopravy. Hmotnost balíků s informačními/ propagačními materiály nesmí přesáhnout 15 kg. Zásilky transportované přes spolupracující tiskárny musí být označeny popiskem kaufland a jmény jednotlivých měst. Cena služby se stanoví dohodou a pokud není sjednáno jinak, je splatná 14 dní po uskutečnění roznosu.
 • Reklamace provedení služby, jsou účinné pouze pokud byly uplatněny do 5 pracovních dnů po lhůtě v níž měla být služba poskytnuta, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace a vycházejí ze společné tandemové kontroly zástupce zadavatele a zástupce společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. Relevantní kontrola distribuce musí být uskutečněna do 3 dní od uskutečnění distribuce.
  Reklamace musí být podána zásadně písemnou formou. Reklamace je prověřena a vypracováno stanovisko do 10 pracovních dní. Částka za oprávněné reklamace bude formou slevy odečtena podavateli při vyúčtování dané distribuce. Pokud již byla za poskytnuté služby vystavena faktura, bude příslušná částka vyúčtována formou dobropisu. Reklamace jsou oprávněné, pokud není splněna kvalita roznášky v rozsahu určeném v bodě 4.
 • Informační/propagační materiály jsou přijímány na základě potvrzené objednávky distribuce informačních / propagačních materiálů na příslušném tiskopisu , nebo uzavřením zvláštní smlouvy. Obsahem smlouvy (objednávky) je ujednání o úpravě informačních / propagačních materiálů při podání, hmotnosti, rozměrech, vymezení skupiny příjemců, sjednaných termínech provedení roznášky, ceně a způsobu její úhrady.
  Přílohu každé smlouvy (objednávky) tvoří jeden výtisk podávaného informačního/propagačního materiálu.
 • Sleva při oprávněné reklamaci kompenzuje veškeré další nároky zadavatele např. ušlý zisk , náklady na tisk letáků apod.
 • Sleva při oprávněné reklamaci bude poskytována takto: - účinnost nižší než 90 % a vyšší nebo rovna 80 % kladných odpovědí – distributor poskytne zadavateli slevu ve výši 10 % z ceny distribuce v předmětném distribučním území, - účinnost nižší než 80 % a vyšší nebo rovna 70 % kladných odpovědí – distributor poskytne zadavateli slevu ve výši 20 % z ceny distribuce v předmětném distribučním území, - účinnost nižší než  70 % a vyšší nebo rovna 60 % kladných odpovědí – distributor poskytne zadavateli slevu ve výši 30 % z ceny distribuce v předmětném distribučním území, - účinnost nižší než od 60 % a vyšší nebo rovna 50 % kladných odpovědí – distributor poskytne zadavateli slevu ve výši 40 % z ceny distribuce v předmětném distribučním území,- účinnost nižší než 50%, sleva bude poskytnuta ve výši 100% z ceny distribuce v předmětném distribučním území.

Návrat na obsah