Přejít na obsah
Zákon o spotřebitelském úvěru
Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
Příloha č. 5
Výpočet roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr - kalkulačka
I. Základní rovnice, kterou se stanoví  roční procentní sazba nákladů (RPSN), odpovídá na ročním základě celkové  Současné hodnot čerpání na jedné straně a celkové současné hodnot  splátek a plateb poplatků na straně druhé. Roční procentní sazba nákladů  se vypočte podle následujícího vzorce:


  • X.......je RPSN,
  • m......je číslo posledního čerpání,
  • k.......je číslo čerpání, proto 1 < k < m,
  • Ck.....je částka čerpání k,
  • tk.....je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem  prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0,
  • m.....je číslo poslední splátky nebo platby poplatků,
  • l.......je číslo splátky nebo platby poplatků,
  • Dl.....je výše splátky nebo platby poplatků,
  • Sl.....je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků.
Poznámky:
  • a) Částky placené oběma stranami v  různých okamžicích nemusí být nutná stejné a nemusí být nutná placeny ve  stejných intervalech.
  • b) Počátečním datem je datum prvního čerpání.
  • c) Časové intervaly použité ve  výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, žel  rok má 365 dní (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12  stejně dlouhých měsíců. Má se za to, žel takový měsíc má 30,41666 dní  (tzn. 365/12), a to bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok.
  • d) Výsledek výpočtu se vyjadřuje s  přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na  následujícím desetinném místně větším nebo rovna 5, hodnota číslice na  příslušeném desetinném místně se zvyšuje o jednu.
  • e) Rovnice můžeš být přepsána pomocí  jediné sumy a tokové veličiny (Ak), která bude kladná nebo záporná,  jinými slovy bud zaplacena, nebo obdržena v obdobích l až k, vyjádřen v  letech, tj.
S......představuje současný zůstatek toků. Je-li cílem udržet rovnost toků, hodnota je nulová.
II. Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN
  • 1. Dává-li smlouva, ve které se  sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli volnost v čerpání, povaluje  se celková výše úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši;
  • 2. stanoví-li smlouva, ve které se  sjednává spotřebitelský úvěr, různé způsoby čerpání s různými poplatky  nebo úrokovými sazbami, povaluje se celková výše úvěru za vyčerpanou při  nejvyšším poplatku a nejvyšší úrokové sazbě uplatňované na  nepoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu smlouvy;
  • 3. dává-li smlouva, ve které se  sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli obecně volnost v čerpání,  avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení částky nebo období,  povaluje se celková výše úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu  stanovenému v této smlouvě a v souladu s těmito omezeními čerpání,
 • 4. není-li pevně stanoven rozvrh splátek, má se za to,
  a) že je spotřebitelský úvěr poskytnut na období jednoho roku a
  b) že spotřebitelský úvěr bude splacen dvanácti stejně vysokými splátkami jistiny placenými měsíčně;
  • 5. je-li rozvrh splátek pevně  stanoven, avšak výše těchto splátek pevná není, má se za to, žel výše  každé splátky je ta nejnižší, jakou smlouva, ve které se sjednává  spotřebitelský úvěr, stanoví;
  • 6. není-li stanoveno jinak, stanoví-li  smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, více než jedno datum  splátky, má být spotřebitelský úvěr k dispozici a splátky mají být  provedeny k nejbližšímu datu uvedenému v této smlouvě;
  • 7. pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice spotřebitelského úvěru, předpokládá se ve výši 30 000 Kč;
  • 8. v případě možnosti přečerpání se  celková výše úvěru povaluje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu  trvání spotřebitelského úvěru, není-li doba trvání spotřebitelského  úvěru známa, vypočítá se RPSN za předpokladu, žel doba trvání úvěru je  tři měsíce;
  • 9. jsou-li po omezenou dobu nebo pro  omezenou částku nabízeny různé úrokové sazby a poplatky, povaluje se za  příslušnou úrokovou sazbu a poplatky nejvyšší sazba za celou dobu trvání  spotřebitelského úvěru;
  • 10. u smluv o spotřebitelském úvěru, u  kterých je sjednána pevná úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období,  na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je  následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu, vychází výpočet  RPSN z předpokladu, žel na konci období s pevnou úrokovou sazbou je  úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu RPSN, na základě hodnoty  indexu sjednaného v tomto okamžiku.
Než si vezmete spotřebitelský úvěr
Úvod do problematiky spotřebitelského úvěru + úvěrové kalkulačky
Dne 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon  č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského  úvěru (zákon o spotřebitelském úvěru), který upravuje specifické  podmínky smluv, v nichž je sjednáván spotřebitelský úvěr. Tento zákon  klade rovněž určité požadavky na některé reklamy spotřebitelského úvěru,  určitým způsobem upravuje podmínky finančního vypořádání pro případ  předčasného splacení spotřebitelského úvěru, a další. Smlouva  sjednávající spotřebitelský úvěr musí být uzavřena písemně a musí  obsahovat určité zákonem stanovené náležitosti (mimo jiné výši úvěru;  údaje o výši a splatnosti každé jednotlivé splátky a případných dalších  plateb; hodnotu ukazatele RPSN; stanovení podmínek změny RPSN, které  nesmí být závislé pouze na vůli věřitele; informace o sankcích pro  případ neplnění povinností sjednaných smlouvou; ustanovení o právu na  předčasné splacení úvěru; způsob placení; a další). Ukazatel RPSN slouží  k porovnání jednotlivých úvěrových nabídek. V případě takového typu  spotřebitelského úvěru, pro který nelze stanovit ukazatel RPSN, musí  věřitel ve smlouvě uvést maximální výši úvěru, výši plateb s úvěrem  souvisejících a podmínky, za kterých lze tyto platby měnit. Zákon  představuje sjednocení české právní úpravy s právem členských zemí  Evropské unie. Dozor nad dodržováním podmínek stanovených uvedeným  zákonem vykonává Česká obchodní inspekce.
Zájemcům o úvěr doporučujeme při  sjednávání úvěru maximální obezřetnost. Potenciálnímu dlužníkovi se musí  nejpozději formou písemného návrhu textu úvěrové smlouvy dostat  veškerých informací o nabízeném úvěru. Je třeba, aby se zájemce o úvěr  po obdržení písemného návrhu smlouvy včetně všech jejích nedílných  součástí s textem důkladě seznámil a kvalifikovaně rozhodl, zda bude  nabízené podmínky svým podpisem akceptovat či nikoliv.
V žádném případě by dlužník neměl  akceptovat smlouvu, s jejímž obsahem (včetně všech jejích nedílných  součástí) se řádně neseznámil. Je výhradně na zájemci o úvěr, jaký  časový prostor poté, kdy mu byl věřitelem předložen písemný návrh  smlouvy, bude prostudování daného dokumentu věnovat, zda se rozhodne  záležitost konzultovat s jinou osobou, apod. V žádném případě by zájemce  o úvěr neměl podlehnout případnému tlaku zástupce věřitele a jednat  například v časové tísni. Není-li věřitel ochoten umožnit zájemci o úvěr  od okamžiku, kdy mu poskytne písemný návrh smlouvy, jeho řádné  prostudování v časovém prostoru dle požadavku potenciálního dlužníka,  svědčí to každopádně o neserióznosti věřitele. Pak je na místě zvážit,  zda s takovýmto subjektem vůbec vstupovat do tak závažného právního  vztahu, jakým poskytnutí spotřebitelského úvěru bezesporu je.
Často kladené otázky související se zákonem o spotřebitelském úvěru:
Otázka: Co je ukazatel RPSN?
Odpověď: Roční procentní sazba nákladů  na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů,  který určitým způsobem vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru.  Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru,  tento ukazatel slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů, které  jsou spotřebiteli nabízeny. Povinnost informovat spotřebitele o výši  tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro  výpočet RPSN je uveden v příloze zákona o spotřebitelském úvěru.  Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše  úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých  splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě  splatnosti každé jednotlivé splátky, každého jednotlivého poplatku a  případných dalších plateb.
Otázka: Jak mohu spočítat RPSN pro konkrétní spotřebitelský úvěr?
Odpověď: Vzorec pro výpočet RPSN je  uveden v příloze zákona 321/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že podoba vzorce  vyžaduje, aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací, je  nejvhodnější k výpočtu použít počítačový program určený pro tento účel.
Otázka: Je ukazatel RPSN totožný s ukazatelem roční úroková sazba (míra)?
Odpověď: Nikoliv. Jedná se o dva  naprosto odlišné ukazatele. Ukazatel RPSN je svou konstrukcí odlišný od  ukazatele "roční úroková sazba (míra)", tj. ukazatel "roční úroková  sazba (míra)" se vypočte na základě zcela odlišného vzorce než je vzorec  pro výpočet ukazatele RPSN. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude  tedy příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota "roční  úrokové sazby (míry)". Ukazatel RPSN bývá bohužel i v médiích velmi  často chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba. (Např.  interpretace, že RPSN je roční úroková sazba, do jejíhož výpočtu jsou  zahrnuty další platby související s úvěrem, je naprosto chybná.)
Otázka: Kam se mohu obrátit v případě,  že mám pochybnosti o tom, zda smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr  obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti?
Odpověď: Máte možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem pro tyto případy.
Otázka: Kam se mohu obrátit v případě,  že mám pochybnosti o tom, zda reklama či nabídka spotřebitelského úvěru  je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru?
Odpověď: Máte možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem pro tyto případy.
Otázka: Mohu jako spotřebitel (dlužník)  profitovat na tom, že smlouva, kterou jsem uzavřel, neobsahuje všechny  zákonem stanovené náležitosti?
Odpověď: V případě, že smlouva  sjednávající spotřebitelský úvěr nebude splňovat určité náležitosti  stanovené zákonem č. 321/2001 Sb. a spotřebitel se rozhodne tuto  skutečnost uplatnit u věřitele, bude spotřebitelský úvěr nadále  považován za úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky (platnou v  době uzavření smlouvy). Diskontní sazba České národní banky bývá  obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší. Vedle toho se stanou  neplatnými ujednání o jiných platbách spotřebitelského úvěru. Toto  ustanovení zákona představuje pro věřitele určitou formu postihu, na  druhé straně dává spotřebiteli možnost těžit určitou finanční výhodu v  důsledku pochybení věřitele (až na výjimky bývá úroková sazba úvěru  vyšší než diskontní sazba ČNB, tj. v praxi dochází ke snížení úvěrových  splátek)..
Otázka: Jaký postih plyne pro věřitele z  toho, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr neobsahuje všechny  zákonem stanovené náležitosti?
Odpověď: Za nedodržení podmínek  stanovených zákonem o spotř. úvěru může Česká obchodní inspekce uložit  pokutu až do výše 1 mil. Kč (za opakované porušení povinností v průběhu  jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2  mil. Kč). Dalším důsledkem porušení může být pro věřitele povinnost  snížit odpovídajícím způsobem splátky (a neinkasovat případné další  platby) ? viz předchozí otázka.
Otázka: Vztahuje se zákon o spotřebitelském úvěru na všechny spotřebitelské  úvěry?
Odpověď: Z působnosti zákona jsou  vyjmuty některé druhy úvěrů. Zákon o spotřebitelském úvěru se nevztahuje  následně vyjmenované typy spotřebitelských úvěrů:
  • spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti
  • spotřebitelský úvěr založený na nájemní smlouvy, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva
  • spotřebitelský úvěr poskytnutý bez  úroku nebo jakékoli úplaty (tj. pokud se součet veškerých plateb, které  je dlužník v souvislosti s úvěrem povinen uhradit, rovná výši  poskytnutého úvěru)
  • spotřebitelský úvěr poskytnutý na průběžné poskytování služeb
  • spotřebitelský úvěr nižší než 5 tis. Kč a vyšší než 800 tis. Kč
  • spotřebitelský úvěr, jehož splatnost  nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě  nepřesahující 12 měsíců.
Otázka: Vztahuje se zákon o spotřebitelském úvěru i na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2002?
Odpověď: Nikoliv. Právní vztahy vzniklé  přede dnem 1. 1. 2002 (tj. přede dnem nabytí účinnosti zákona) se řídí  dosavadními předpisy, tj. nepodléhají režimu zákona o spotřebitelském  úvěru.
Otázka: Je finanční leasing považován za spotřebitelský úvěr?
Odpověď: Ano.Finanční leasing je jednou  z forem spotřebitelského úvěru. Leasingová smlouva (sjednávající  finanční leasing) je tedy smlouvou , která podléhá režimu zákona o  spotřebitelském úvěru. Rovněž reklama nabízející finanční leasing musí  splňovat požadavky tohoto zákona. Na operativní leasing se zákon o  spotřebitelském úvěru nevztahuje.
Otázka: Jaké položky se zahrnují do výpočtu RPSN?
Odpověď: Při výpočtu RPSN se zohlední  nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale rovněž další platby  některých dalších nákladů na spotřebitelský úvěr, které musí být dle  zákona o spotřebitelském úvěru při výpočtu RPSN zohledněny (zákon  nestanoví tyto platby taxativně). Příklady plateb, které se zahrnují do  výpočtu RPSN:
  • poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky)
  • poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr
  • poplatky za převod peněžních  prostředků a poplatky za vedení úvěrového účtu, pokud jsou nepřiměřeně  vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení
  • platby za pojištění nebo záruku, pokud  se jedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení  úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní  neschopnosti nebo nezaměstnanosti
  • odkupní cena předmětu leasingu (kupní  cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž  úhradě se leasingový nájemce stává vlastníkem předmětu leasingu)
  • a další...
Otázka: Musí být do výpočtu RPSN vždy zahrnuty poplatky za vedení účtu, který slouží ke splácení úvěru?
Odpověď: Zákon o spotřebitelském úvěru  ukládá povinnost zahrnout do výpočtu RPSN poplatky za vedení účtu pouze v  tom případě, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost  volby způsobu placení.
Otázka: Musí každá smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat RPSN?
Odpověď: Nikoliv. Pro některé typy  spotřebitelského úvěru nelze stanovit RPSN. Jde například o situace, kdy  nejsou předem známy výše a termíny budoucích půjček a splátek. Zákon na  tyto případy samozřejmě pamatuje. V těchto případech samozřejmě smlouva  nemusí (ani nemůže) obsahovat RPSN. (RPSN lze vypočítat pouze v tom  případě, pokud jsou k dispozici veškeré nezbytné výchozí údaje  vstupující do vzorce pro výpočet RPSN.)
Otázka: Musí každá reklama spotřebitelského úvěru obsahovat RPSN?
Odpověď: Nikoliv. Pouze taková reklama,  která obsahuje úrokovou sazbu (ať již stanovenou na roční, měsíční,  týdenní či jiné bázi) nebo jakékoli další údaje týkající se nákladů na  úvěr musí obsahovat RPSN nebo příklad jejího výpočtu (zákon pokládá obě  varianty, tj. uvedení RPSN nebo příklad jejího výpočtu za zcela  rovnocenné). Reklama takového typu spotřebitelského úvěru, pro který  nelze stanovit RPSN, nemusí (ani nemůže) RPSN ani příklad jejího výpočtu  obsahovat, a to ani v případě, že její součástí je úroková sazba nebo  údaje o nákladech na spotřebitelský úvěr.
Otázka: S jakou přesností je třeba uvádět hodnotu RPSN?
Odpověď: Hodnotu RPSN je dle zákona třeba vyjadřovat s přesností na nejméně jedno desetinné místo.
Otázka: Jaké další ukazatele kromě RPSN jsou nejčastěji užívány pro posouzení výhodnosti či nevýhodnosti úvěru?
Odpověď: Vedle RPSN je nejčastěji užíván  ukazatel "úroková sazba", a to na roční, měsíční nebo týdenní bázi  (sporadicky je možno setkat se i s "úrokovou sazbou" stanovenou na  pololetní, čtvrtletní či denní bázi). Někdy bývá platební úroveň úvěru  vyjádřena koeficientem navýšení. Zákon o spotřebitelském úvěru neukládá  povinnost uvádět ve smlouvě či v reklamě tyto ukazatele, jejich užití  závisí pouze na rozhodnutí věřitele, případně jiných zúčastněných osob.
Otázka: Stanoví zákon o spotř. úvěru nějaký maximální limit hodnoty RPSN?
Odpověď: Nikoliv. Zákon ukládá povinnost  vypočítat RPSN dle vzorce uvedeného v příloze zákona o spotřebitelském  úvěru a tuto hodnotu uvést ve smlouvě nebo v reklamě. Konkrétní hodnota  RPSN musí odpovídat konkrétním platebním podmínkám, které si ujednal  věřitel a spotřebitel (nebo které nabízí věřitel spotřebiteli). Ujednání  o platebních podmínkách je záležitostí věřitele a dlužníka, zákon o  spotřebitelském úvěru neklade v tomto směru žádná omezení. Smyslem  zákona o spotřebitelském úvěru je zajistit, aby měl dlužník o nabízeném  úvěru veškeré informace, včetně údajů o výši a splatnosti veškerých  plateb. (Pokud například smlouva obsahuje nepřiměřená a pro dlužníka  nevýhodná ujednání, která by mohla být důvodem pro určení neplatnosti  smlouvy, jedná se o záležitost, kde v případě sporu smluvních stran  přísluší rozhodovat soudu. Pokud se případě dlužník domnívá, že by se  mohlo jednat o lichvu, jedná se o záležitost orgánů činných v trestním  řízení.)
Otázka: Musí smlouva o spotřebitelském  úvěru obsahovat navýšení, popřípadě součet všech splátek a případných  dalších plateb, které je spotřebitel povinen na základě této smlouvy  uhradit?
Odpověď: Nikoliv, zákon o spotřebitelském úvěru takovouto povinnost neukládá.
Otázka: Musí smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat "roční úrokovou sazbu (míru)"?
Odpověď: Nikoliv, zákon o  spotřebitelském úvěru ani jiná právní úprava neukládá povinnost uvádět  ve smlouvě roční úrokovou sazbu ani úrokovou sazbu stanovenou na jiné  než roční bázi (např. týdenní, měsíční atd.). Pokud věřitel ve smlouvě  úrokovou sazbu uvede, je výhradně na jeho uvážení, zda se bude jednat o  úrokovou sazbu měsíční, roční týdenní, případně stanovenou na jiné bázi.
Otázka: Jaké jsou výhody ukazatele RPSN oproti ukazateli úroková sazba?
Odpověď: Existují dvě hlavní výhody:
  • Při výpočtu RPSN se zohlední nejen  platba jistiny a úroků, ale rovněž platby některých dalších nákladů,  které stanoví zákon o spotřebitelském úvěru.
  • Ukazatel roční procentní sazba nákladů  (RPSN) jsou všichni věřitelé povinni uvádět na roční bázi, což usnadní  orientaci spotřebitelů. (V případě ukazatele "úroková sazba" se lze  setkat s úrokovou sazbou počítanou na různé bázi, např. roční, měsíční,  týdenní, příp. další, což některým spotřebitelům může ztěžovat orientaci  v nabídce úvěrů.)
Otázka: Je pravda, že v případě  předčasného splacení spotřebitelského úvěru nemá věřitel právo požadovat  po spotřebiteli žádnou kompenzaci  za předčasné splacení?
Odpověď: Zákon o spotřebitelském úvěru  deklaruje spotřebiteli právo na předčasné splacení spotřebitelského  úvěru. V takovém případě má spotřebitel nárok na snížení plateb se  spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením  spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků  smlouvy o spotřebitelském úvěru  nepřiměřený prospěch na úkor ostatních  účastníků. Zákon tedy věřiteli umožňuje požadovat po dlužníkovi  v souvislosti s předčasným splacením nad rámec nesplacené jistiny a  úroků ke dni předčasného splacení určitou kompenzaci. Míru požadované  kompenzace je však povinen nastavit takovým způsobem, aby nezískal  nepřiměřený prospěch na úkor dlužníka
Zdroj: www.coi.cz
Návrat na obsah