Přejít na obsah

souhlas §101

DOKLADY
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů
 
Obchodní společnost KUFIN s.r.o., IČO: 28442458, sídlem Čáslav, Drobovice 157, PSČ 286 01, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141798 (dále též jen "KUFIN") je společností zabývající se zprostředkováním finančních produktů. KUFIN nenabízí prostřednictvím těchto internetových stránek (dále též jen "Internetové stránky" nebo jen "web") žádné vlastní finanční služby. KUFIN  není poskytovatelem finančních služeb ani poskytovatelem půjček.
 
Internetové stránky obsahují nabídky finančních služeb třetích osob (dále též jen "Poskytovatel" nebo "Poskytovatelé"). Poskytovatelé jsou konkrétní obchodní společnosti poskytující krátkodobé půjčky, zápůjčky, úvěry, hypotéky nebo jiné obdobné finanční služby (dále též jen "Finanční služby").
 

Informace o zpracování osobních údajů
 
KUFIN shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje včetně rodného čísla (dále též jen "osobní údaje") zájemce o poskytnutí finančních služeb (dále též jen "Zájemce"), a to ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon o ochraně osobních údajů").
KUFIN shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Zájemce výhradně s jeho souhlasem. Zpracování osobních údajů je nezbytné zejména pro účely vypracování a zaslání nabídky finančních služeb Zájemci ze strany Poskytovatele, jakož i pro účely jednoznačné identifikace Zájemce z důvodů jeho ochrany. Poskytnutí osobních údajů Zájemcem je však dobrovolné.

 

Za subjekt údajů je považován Zájemce.
 
KUFIN nakládá s osobními údaji obezřetně, přijal potřebná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna jejich maximální ochrana a byly chráněny zájmy Zájemce. KUFIN je oprávněn shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze níže stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce
 
Zaškrtnutím políčka "Souhlasím" Zájemce souhlasí s tím, aby:
 
a) KUFIN shromažďoval, zpracovával a uchovával Zájemcem poskytnuté osobní údaje za účelem provozování marketingové činnosti, zpracování nabídky od některého z poskytovatelů.
 
b) KUFIN předával Zájemcem poskytnuté osobní údaje k dalšímu shromažďování, zpracování a uchovávání Poskytovatelům jakožto správcům osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů za účelem vypracování, potvrzení či předání nabídky na uzavření smlouvy o poskytnutí finančních služeb mezi Zájemcem a Poskytovatelem, a to prostřednictvím elektronických prostředků (např. emailu nebo sms zpráv);
 
c) KUFIN nebo Poskytovatelé kontaktovali Zájemce, a to i opakovaně v souvislosti se zasíláním informačních obchodních sdělení o dalších jimi nabízených službách a produktech (dále též jen "Marketingové oslovování"), a to prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona číslo 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon o některých službách informační společnosti") nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence;
 
d) KUFIN předával Zájemcem poskytnuté osobní údaje k dalšímu shromažďování, zpracování a uchování dalším správcům osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů za účelem marketingového oslovování Zájemce, a to prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence.
 

Osobní údaje Zájemce
 
a) KUFIN shromažďuje, zpracovává a uchovává níže uvedené osobní údaje poskytnuté Zájemcem. Jedná se o osobní údaje Zájemce, které umožňují kontaktování Zájemce a to: jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa bydliště
b) KUFIN dále shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté Zájemcem, které umožňují zejména vypracování nabídky na uzavření smluvního vztahu o poskytnutí finančních služeb mezi Zájemcem a Poskytovatelem a určení bonity Zájemce zejména: rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo druhého dokladu (řidičský průkaz, pas, rodný list), bankovní spojení, pohlaví, počet dětí, zdroj příjmů, čistý měsíční příjem, odpracované měsíce, vzdělání, stav, obor, povolání, název společnosti zaměstnavatele, adresa zaměstnavatele, kontaktní údaje zaměstnavatele, forma bydlení, adresa bydliště, délka pobytu na uvedené adrese, přibližné měsíční výdaje, exekuce, insolvence, dluhy
 
c) KUFIN shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 

Doba trvání souhlasu
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.
 

Zpřístupnění osobních údajů
 
Osobní údaje Zájemce mohou být dále zpřístupněny zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž má KUFIN uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů (dále též jen "Zpracovatelé").
 

Poučení o právech Zájemce
 
Zájemce je oprávněn v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů požádat KUFIN o informaci týkající se zpracování osobních údajů Zájemce.
 

Obsahem informace o zpracování osobních údajů bude vždy sdělení o:
 
  a) účelu zpracování osobních údajů;
 
  b) osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji;
 
  c) povaze automatizovaného systému zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování;
 
  d) příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
 
 
KUFIN je povinen poskytnout Zájemci informaci bez zbytečného odkladu. KUFIN má právo požadovat za poskytnutí takové informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
Pokud Zájemce zjistí nebo se domnívá, že KUFIN nebo konkrétní Zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, je oprávněn požadovat: a) vysvětlení, b) odstranění takto vzniklého závadného stavu.
 
Zájemce může požádat zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 
KUFIN nebo konkrétní Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav, je-li žádost Zájemce shledána oprávněnou. Zájemce je rovněž oprávněn obracet se v souvislosti se svým právem přístupu k informacím a k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, jakož i v souvislosti s dalšími právy stanovenými zákonem o ochraně osobních údajů přímo na Poskytovatele nebo jiné správce osobních údajů, jimiž je zpracování jeho osobních údajů prováděno.
 
Aktualizovaný seznam Poskytovatelů, dalších správců a Zpracovatelů osobních údajů Zájemce, kterým jsou zpřístupněny nebo předávány osobní údaje Zájemce, je veden na internetové adrese http://kufin.cz/spolupracujeme.html. Zájemce má právo kdykoliv obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Předání osobních údajů Zájemce do jiných států
 
Zájemce výslovně souhlasí, že jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto Souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce mohou být předávány Poskytovatelům, dalším správcům a Zpracovatelům do jiného členského státu Evropské unie.
 

Odvolání souhlasu
 
Zájemce může kdykoliv odvolat souhlas udělený za účelem Marketingového oslovování Zájemce prostřednictvím elektronických prostředků. Odvolání může Zájemce provést na webových stránkách http://www.kufin.cz/odvolani-souhlasu/, nebo písemným oznámením doručeným správci (KUFIN, Poskytovatel nebo jiný správce), jehož se odvolání týká.
 

Prohlášení zájemce
 
Zájemce prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování svých osobních údajů a o svých právech a povinnostech, rovněž jako o právech a povinnostech společnosti KUFIN.
Návrat na obsah